Obračun zarada i naknada

Obračun zarada vršimo poštujući sve propise iz oblasti Zakona o radu, opšteg kolektivnog ugovora, granskog ugovora i ugovora o radu sa zaposlenima. 

 • Obračun zarada, socijalnih doprinosa i podnošenje prijave
 • Obračun naknada zarada (bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo...)
 • Obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama
 • Obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade
 • Obračun naknada troškova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade (naknade troškova prevoza za odlazak i dolazak sa rada, dnevnice, otpremnine, solidana pomoć...)
 • Formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje
 • Obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa - rezidenti
 • Obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa - nerezidenti
 • Obračun ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
 • Izrada IOSi obrazaca (invalidi)
 • Obračun lične zarade preduzetnika
 • Savjetovanje prilikom zapošljavanja stranaca
 • Evidencije o svim obračunima i isplatama
 • Priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama
 • Obračun poreza i doprinosa na prihode rezidentnih fizičkih lica ostvarenih od nerezidenata

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak