Izvještavanje prema grupi

  • Struktura i dinamika prihoda, rashoda i poslovnog rezultata
  • Struktura i dinamika potraživanja i obaveza
  • Kretanje novčanih tokova
  • Transakcije sa povezanim licima
  • Ostale informacije i izvještaji u skladu sa zahtjevima klijenata

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak