Blog

Kako ostvariti povrat akciza na gorivo u Crnoj Gori?

Kako ostvariti povrat akciza na gorivo u Crnoj Gori?

Autor: Ivana Đikanović
Datum objavljivanja: 14.12.2021

Autobuski prevoznici u drumskom saobraćaju, na osnovu svoje djelatnosti, stiču pravu na povrat dijela plaćenih akciza.

U narednom tekstu objasnićemo postupak, ali najprije navodimo izvode iz Zakona.

Povrat plaćenih akciza na gorivo u Crnoj Gori reguliše se Zakonom o akcizama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 076/05 od 16.12.2005, "Službeni list Crne Gore", br. 076/08 od 12.12.2008, 050/09 od 31.07.2009, 078/10 od 29.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 061/11 od 23.12.2011, 028/12 od 05.06.2012, 038/13 od 02.08.2013, 045/14 od 24.10.2014, 008/15 od 27.02.2015, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017,055/18 od 01.08.2018, 076/20 od 28.07.2020), tačnije Odredbom člana 30. Zakona o akcizama koji glasi:

IX POVRAĆAJ PLAĆENE AKCIZE

 

Član 30

(1) Pravo na povraćaj (refakciju) plaćene akcize ima:

1) imalac akcizne dozvole koji je nabavio akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom i koji ih je upotrijebio u akciznom skladištu za proizvodnju akciznih proizvoda;

2) uvoznik koji vraća uvezene proizvode u inostranstvo u nepromijenjenom stanju, a za koje je prilikom njihovog uvoza platio akcizu;

3) izvoznik koji izvozi akcizne proizvode na koje je plaćena akciza;

4) lice koje je pribavilo akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom ili je akciza za iste plaćena prilikom uvoza, a upotrijebljeni su za namjene iz čl. 31, 44 i 54 ovog zakona.

(2) Zahtjev za povraćaj plaćene akcize, lica iz stava 1 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 30 dana od isteka mjeseca u kojem je akciza plaćena.

(3) Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize može da ostvari kupac mineralnih ulja (gasnih ulja) iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 2 i 4 ovog zakona.

(4) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 4 ovog zakona, mogu da ostvare kupci tih ulja koji imaju status javne ustanove.

(5) Zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize lica iz stava 3 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 15 dana, od isteka kvartala u kojem je nabavljeno gasno ulje.

(6) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C (prerađivačka industrija) i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) u iznosu do 1% od ostvarenog prometa po tom osnovu i sektora H (saobraćaj i skladištenje) i to: grupa 49.31 gradski i prigradski prevoz putnika (autobuski prevoz putnika) u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu, grupa 49.39 prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, prevoz uspinjačama, žičarama i ski liftovima, prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu i grupa 49.41 drumski prevoz tereta u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu (prevoz životinja, rashlađenog tereta, sakupljanje mlijeka sa farmi, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i

odlaganja, prevoz trupaca, rashlađenog, teškog i rasutog tereta, prevoz kamionima i cistijernama), čija je nosivost najmanje 7,5 tona i veća, osim korišćenja putničkih motornih vozila.

(7) Prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, izvođač radova koji ta ulja koristi za izvođenje radova na projektu autoputa Bar-Boljare, ostvaruje povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 169 eura na 1000 litara, a podizvođač ostvaruje pravo na povraćaj dijela plaćane akcize iznad iznosa od 259 eura na 1000 litara.

(8) Iznos ostvarenog prava na povraćaj iz stava 7 ovog člana, za podizvođače na projektu autoputa Bar - Boljare, ne može preći iznos do 1,5% ostvarenog prometa u toku godine, po tom osnovu.

(9) Bliže uslove i način povraćaja plaćene akcize propisuje Ministarstvo finansija.

Na osnovu navedenog člana, zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize podnosi se u roku od 15 dana od isteka kvartala u kojem je nabavljeno gasno ulje.

Napomena: Odredbom člana 89. stav 5 i 6 Zakona o upravnom postupku, propisano je da početak i tok rokova ne sprečavaju nedelje i dani državnih praznika. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika ili u neki drugi dan kad javno pravni organ, pred kojim treba preduzeti radnju, ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Koraci za pripremu dokumentacije koja je potrebna za povraćaj dijela plaćene akcize, koja se predaje preko portala e-carina.me i aplikacije “akciza”:

Sva navedena dokumenta poslati preko portala e-carina, preko aplikacije “akciza”. Na samom portalu postoji uputstvo za podnošenje zahtjeva za povraćaj dijela plaćene akcize na eurodizel koji se koristi u industrijske i komercijalne svrhe.

- sačuvati originale fiskalnih računa sa pumpe za gorivo, koji moraju obavezno biti ovjereni i potpisani

- kopirati račune za gorivo

- napraviti specifikaciju računa za gorivo

- na osnovu specifikacije obračunati akcizu

- izvaditi izvod iz CRPS-a

- izvaditi potvrdu iz Poreske uprave o plaćenim porezima i doprinosima na dan završetka prethodnog mjeseca (voditi računa o vremenskom izdavanju potvrde koja se, na osnovu predatog zahtjeva, izdaje u roku od 8 radnih dana)

- pripremiti kopije predatih PDV prijava za 3 mjeseca (kvartal za koji se traži povraćaj akcize)

- pripremiti kopije KIF-a (za kvartal za koji se traži povraćaj akcize)

- pripremiti bruto bilans (za kvartal za koji se traži povraćaj akcize)

- pripremiti prijavu poreza na dobit za prethodni period

- pripremiti licencu za firmu

- pripremiti licence za vozila

- kopirati saobraćajne dozvole za vozila

- pripremiti ugovore o zakupu vozila, ako postoje

- fakture za gorivo

 

Mi, kao knjigovodstvena agencija, možemo u ime naših klijenata upravljati svim navedenim procesima, tj pripremati računovodstvene podatke i evidencije koje su propisane predmetnom procedurom. Takođe, da bi uštedjeli dragocjeno vrijeme naših klijenata, kompletnu dokumentaciju možemo predati, u njihovo ime, nadležnim institucijama.

 

 

Dogovorite sastanak

Za dalji razvoj saradnje Dogovorite sastanak